Vi har en väl fungerande och strukturerad arbetsprocess. Den är inte unik men den är kvalitativ på ett sätt som få konkurrenter matchar. Kvaliteten bygger på att våra rekryteringskonsulter har rätt kompetens, erfarenhet och de besitter förmågan att förstå kultur och människor. 

Varje konsult genomför hela rekryteringsprocesser från start till mål oavsett senioritet och investerar mycket tid på varje kund för att förstå behov och skapa sig de kritiska insikter som krävs för att nå ”match made in heaven” i varje uppdrag. Det resulterar även i att vi blir mer konsultativa mot både kandidat och kund och känner oss trygga i de rekommendationer vi ger, samtidigt som processen upplevs personlig och effektiv.

Kontakta gärna valfri referens för att höra hur de upplevde vårt samarbete.

För att veta vad ni behöver måste vi förstå vilka ni är. Först då kan vi hjälpa er med strategiska rekryteringar av personer som inte bara har den bästa kompetensen, utan som också matchar er kultur. Genom att ha en proaktiv, kontinuerlig och öppen dialog med uppdragsgivaren under processen, ramar vi in de kandidater som är bäst lämpade för kravprofilen utifrån kompetens, inre drivkraft, kulturell match och utvecklingspotential utan att fastna i ett CV. Vi vet vilka frågor som är relevanta att ställa för att snabbt få den insyn som behövs för ett lyckat searcharbete. För oss handlar det om ett äkta och långsiktigt engagemang och vi ger oss inte innan vi hittar den ultimata matchen och kandidat och företag väljer varandra. 

  • Startmöte
  • Kartläggning
  • Halvtidsavstämning
  • Djupintervjuer
  • Presentation
  • Tester/Referenstagning
  • Uppföljning
✔ Startmöte: Vi börjar med att definiera profilen du söker. Uppdragets ansvarige intervjuar dig för att bli insatt i rollens behov och förutsättningar och få en god förståelse för bolagets kultur och värderingar. Därefter upprättar vi en kravprofil med rollens mandat, karaktär, mål, utmaningar och främsta arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som efterfrågas.

✔ Kartläggning och sök: Vi kartlägger marknaden och genomför en metodisk sökprocess. Vi aktiverar vårt egna nätverk samt adderar en ny search för varje uppdrag. Vi telefonintervjuar alla relevanta kandidater för att säkerställa kompetens och bakgrund.

✔ Halvtidsavstämning: Vi har en workshop med er, där vi går igenom utvalda kandidaters CV:n kopplat till kravprofilen i syfte att förfina fortsatt sökarbete. Här utmanar vi er även med kandidater med en annan bakgrund än definierat (bransch, roll etc), som vi tror kan vara passande för rollen.

✔ Djupintervjuer: Vi gör ett urval från telefonintervjuerna och djupintervjuar runt 10-15 kandidater. Därefter matchar vi dem enligt kravprofil där kompetens, personlighet och kulturell match utvärderas på djupet.

✔ Presentation: Ett urval av minst tre slutkandidater från djupintervjuerna väljs ut grundat på kravprofil. På mötet berättar vi ingående om kandidaternas positiva sidor, drivkrafter och utvecklingsområden. Därefter för vi en dialog med er kring hur de skulle matcha bolaget och rollen.

✔ Tester/Referenstagning: Vi hjälper till med tester och att analysera testresultat kopplat till aktuell kravprofil. Vi tar alltid referenser på aktuell slutkandidat, varav minst två ska vara före detta chefer eller andra personer som haft en djup insyn i kandidatens arbete. Vi går in på djupet och ser till att få information om kompetens kopplat till aktuell roll, hur kandidaten agerat socialt på arbetsplatsen och kollega samt vad som är utvecklingsområden hos kandidaten.

✔ Uppföljning: Efter tillträdet följer vi upp rekryteringen med både uppdragsgivare och kandidat. Detta ska ske minst en gång tre månader efter tillträde, men oftast har vi en betydligt tätare dialog än så. Det är viktigt att rekryteringen känns bra för båda parter.